Terms

Terms and Conditions

English|Magyar

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek(hatályos: 2017. 12. 01.)

​1. Bevezetés

A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (továbbiakban: ÁSZFF) tartalmazza a Be-novative Zrt. (székhely: 9700 Szombathely, Belsikátor 3. 1.em.-2..; céget nyilvántartó cégbíróság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 18-10-100717; adószám: 25743218-2-18; e-mail: customers@be-novative.com a továbbiakban: Be-novative vagy „Társaság”), továbbá a Be-novative Inc. (székhely: 54l Jefferson Avenue, Suite l00, Redwood City, CA 94063; EIN: 39-2078538) által forgalmazott online szolgáltatásként igénybe vehető, „be-novative” vállalati és közösségi kiadású online alkalmazás (továbbiakban: Alkalmazás) használatára vonatkozó feltételeket.

A jelen ÁSZFF megfelelően alkalmazandó a Be-novative Alkalmazással bármilyen módon kapcsolatba (jogviszonyba) kerülő természetes és jogi személyekre egyaránt, figyelemmel az adott szolgáltatás jellegére és feltételeire. A fenti személyek tudomásul veszik, hogy az Alkalmazás bármilyen mértékű használatához kötelesek megismerni, megérteni és elfogadni a jelen dokumentumban lefektetett feltételeket, amelyek ezt követően automatikusan alkalmazandók a jogviszony teljes időtartama alatt.

Az ÁSZFF megismerése előtt nyomatékosan szeretnénk felhívni Felhasználóink és Megrendelőink figyelmét arra, hogy a jelen dokumentum a „be-novative” alkalmazás általános felhasználási feltételeit tartalmazza. Ezen rendelkezésektől a Be-novative-nak eltérni nem áll módjában, és az itt rögzítettek a Be-novative Zrt.-vel szerződők esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XV. fejezetének (6:77-81.§§) rendelkezései, míg a Be-novative Inc.-kel szerződők esetében a Felek konszenzusa alapján általános szerződési feltételeknek minősülnek, a felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. A Be-novative törekszik arra, hogy a jelen ÁSZFF tartalma egyértelmű és következetes legyen, mindemellett felkérjük Felhasználóinkat és Megrendelőinket arra, hogy minden értelmezési kérdésben ismerjék meg és használják a jelen ÁSZFF fogalommeghatározásait, amelyeket az ÁSZFF Értelmező rendelkezései között találnak meg.

Mindazonáltal a Be-novative nem köteles vizsgálni sem a Felhasználók, sem a Megrendelők által megadott adatok, információk valósságát, így semmilyen felelősség nem terheli az ebből fakadó károk tekintetében sem a Felhasználók, sem a Megrendelők, sem harmadik személyekkel szemben. Továbbá, amennyiben Zárt Platform megrendelésére kerül sor, és a díj megfizetése teljesült, úgy Be-novative nem köteles ellenőrizni azt, hogy a megrendelést végző személy jogosult-e Megrendelő képviseletében fellépni, az ő nevében fizetési kötelezettséget vállalni és teljesíteni. Következményképpen, a megrendelést végző személy felelőssége az ezzel kapcsolatban felmerülő károkkal kapcsolatos helytállás.

​2. Az Alkalmazás célja

A Be-novative vállalati küldetése, hogy az Alkalmazáson keresztül eszközt biztosítson akár egyéni felhasználók, akár magyar és külföldi vállalatok és egyéb szervezetek számára ahhoz, hogy kreatívabbá és innovatívabbá váljanak. Az általa kidolgozott és alkalmazott, különböző pszichológiai és szervezetfejlesztési módszereket ötvöző elgondolás saját fejlesztésű informatikai megjelenítése lehetővé teszi a vállalkozások és más szervezetek részére, hogy munkavállalóik az önálló fejlesztési javaslatok, kezdeményezések és az építő közösségi együttműködés kombinációjában járuljanak hozzá a jövő sikereihez. A strukturált ötletelési folyamat jelentősen lerövidítheti az innovációs folyamatot, jellemzően jelentős anyagi megtakarítás mellett használja ki a szervezet saját kapacitását, hogy az ötletekből új projektek jöhessenek létre, miközben az innovatív megoldások kidolgozásában való részvétel jelentős motivációs tényezőt jelent a munkatársak vagy a szervezethez kötődő tehetségek számára, és a munkatársi lojalitás növekedését eredményezheti a szervezet egésze számára. A Be-novative alkalmazás közösségi, ingyenes változata ugyanakkor lehetőséget biztosít az egyéni felhasználóknak arra, hogy kiaknázzák kreatív potenciáljukat, fejlesszék kollaborációs hálózatukat, és közösen gondolkodjanak akár a társadalom egészét érintő kérdésekben is.

​3. Szolgáltatási opciók és a kapcsolódó értelmező rendelkezések

3.1. Nyitott Közösségi Verzió (Community Platform)

Nyitott Közösségi Verzió: A Be-novative által forgalmazott, online szolgáltatásként igénybe vehető „be-novative” alkalmazás közösségi kiadása (továbbiakban: Közösségi Platform)

Közösségi Egyéni Felhasználó: A Be-novative által fejlesztett, be-novative” alkalmazás Közösségi Verzióját használó bármely személy, aki a regisztrációkor a Felhasználási Feltételeket elfogadta.

A Közösségi Platform a cloud.be-novative.com URL-ről elérhető felhő-alapú alkalmazás, amelynek a használata során a Közösségi Egyéni Felhasználó számára ingyenes szolgáltatások a következők: regisztráció; nyitott (teljes felhasználó adatbázis számára látható és elérhető) kihívások és projektek indítása és az azokban való részvétel; zárt kihívások indítása 8 meghívott résztvevőig; zárt kihívásokban való részvétel; IdeaLab funkció használata. A Közösségi Egyéni Felhasználó számára opcionálisan és a mindenkor érvényes díj online megfizetése ellenében további igénybe vehető szolgáltatás a következő: zárt kihívások indítása 9 és a fölötti számú meghívott résztvevővel; nyitott kihívás kiemelése. A mindenkori árazásról információ a https://www.be-novative.com/pricing.html oldalon található. Amennyiben a Közösségi Egyéni Felhasználó díj ellenében igénybe vesz további szolgáltatásokat, úgy Megrendelővé válik. Amennyiben a Közösségi Egyéni Felhasználó az előre rögzített lehetőségektől eltérő szolgáltatásra tart igényt, úgy a Felek a szolgáltatás tartalmát és a díjazás feltételeit Egyedi Megrendelői Szerződésben tárgyalják meg.

​3.2. Zárt Vállalati verzió (Business Platform – Nonprofit Platform – Enterprise Platform)

Zárt Vállalati Verzió: A Be-novative által forgalmazott, online szolgáltatásként igénybe vehető „be-novative” alkalmazás vállalati kiadása, amely díjazás ellenében az Alkalmazás zártkörű felületen való használatát jelenti. Ez az opció elsődlegesen jogi személyek, és egyéb szervezetek részére biztosított, ahol a Megrendelő és a Felhasználó személye elválik egymástól. A szolgáltatást Megrendelő az adott szervezet saját domain címével megegyező e-mail címmel bíró, Belső Egyéni Felhasználók számára teszi elérhetővé (továbbiakban: Zárt Platform)

Business Platform: A Be-novative Zárt Platform kis és közepes vállalkozások számára létrehozott opciója, amely rögzített díjazási struktúrával rendelkezik. A mindenkori árazásról információ a https://www.be-novative.com/pricing.html oldalon található.

Nonprofit Platform: A Be-novative Zárt Platform nonprofit szervezetek számára létrehozott opciója, amely rögzített díjazási struktúrával rendelkezik. A mindenkori árazásról információ a https://www.be-novative.com/pricing.html oldalon található.

Enterprise Platform: A Be-novative Zárt Platform nagyvállalatok számára létrehozott opciója, amelynek a keretében a Felek egyedileg tárgyalják meg a szolgáltatás feltételeit, különösen a díjazási struktúrát. A jelen ÁSZFF azonban ebben az esetben is alkalmazandó.

Belső Egyéni Felhasználó: A Be-novative-vel szerződő Megrendelő által a Zárt Platform használatára feljogosított bármely természetes személy.

(Elektronikus) Megrendelőlap: A Be-novative-val szerződő Megrendelő által kitöltött (elektronikus) dokumentum, amelyen keresztül a vásárlási szándékát juttatja érvényre, és amely a jelen ÁSZFF-ben nem szabályozott kérdéseket rendezi, különösen a Felek által vállalt szolgáltatások, kötelezettségek pontos tartalmát. (például Licencdíj, Licencidőszak). Az (Elektronikus) Megrendelőlapot Felek szerződésnek tekintik. Elektronikus a Megrendelőlap, amennyiben a megrendelés online, eletkronikus úton történik. Nem elektronikus a megrendelőlap, amennyiben a Felek azt papír alapon töltötték ki, és/vagy saját kezűleg írták alá.

Egyedi Megrendelői Szerződés: A Felek által cégszerűen aláírt szerződés, amely egyedi feltételekben való megállapodás esetén alkalmazandó, és amely a jelen ÁSZFF-ben, nem szabályozott kérdéseket rendezi, különösen a Felek által vállalt szolgáltatások, kötelezettségek pontos tartalmát. (például Licencdíj, Licencidőszak).

Megrendelő: Az a Be-novative-val szerződéses jogviszonyba kerülő Fél, amely a Be-novative Közösségi vagy Zárt Platform valamely fent körülírt opciójára igényt tart, azt licencdíj megfizetése ellenében megrendeli, és a kapcsolódó dokumentumokat, különösen a jelen ÁSZFF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatót megismeri és elfogadja. Amennyiben Megrendelő Felhasználó is, úgy rá a Felhasználókra vonatkozó, a jelen ÁSZFF-ben lefeketetett speciális rendelkezéseket is megfelelően alkalmazni kell.

Szerződések: Az Egyedi Megrendelői Szerződés, valamint az (Elektronikus) Megrendelőlap együttesen. A Zárt Platform minden Megrendelőhöz külön-külön köthető, egyedi URL-ről elérhető, felhő-alapú alkalmazáson nyugvó felület, amelynek a használata során a Megrendelő felhasználói jogosultságokat (licenceket) vásárol Belső Egyéni Felhasználók számára. A Zárt Platformon elérhető szolgáltatások köre - a speciális adminisztrációs jogosultságat leszámítva – az Alkalmazás nyújtotta funkcionalitás korlátozásmentes használatát jelenti.

Amennyiben Megrendelő a Zárt Platform felhasználási jogosultságán túl további támogató szolgáltatást kíván igénybevenni, úgy számára Egyedi Megrendelői Szerződés alapján a Be-novative egyszeri vagy időszakos jelleggel, innovációval kapcsolatos projektet, eseményt bonyolít le. Ez esetben a Be-novative külön Díjazásban részesül, melynek feltételei az Egyedi Megrendelői Szerződésben kerülnek megállapításra. Így különösen a Díjazás mértéke, valamint az azért járó Szolgáltatások, illetve a Díjba bele nem számítandó, egyéb járulékos költségek minden esetben a Felek által egyedileg tárgyalandóak és rögzítendőek. A projekt/esemény lebonyolításához a Be-novative jogosult igénybe venni az Alkalmazás Vállalati, Verzióját a projekt, illetve esemény céljától, jellegétől függően.

​3.3. Minden opcióra alkalmazandó értelmező rendelkezések

Aktív Felhasználó: A regisztrációtól számított (beleértve magát a regisztrációt is) bármely, a Belső Egyéni Felhasználó által a platformon folytatott tevékenység - ideértve a regisztrált Belső Egyéni Felhasználóként való, platformra történő bármikori bejelentkezést is – aktivitásnak minősül.

Alkalmazás: Be-novative által fejlesztett, tulajdonolt és forgalmazott online szolgáltatásként igénybe vehető, „be-novative” online alkalmazás Közösségi és a Zárt Platformjai együttesen

Be-novative: Be-novative Zrt. és leányvállalata, a Be-novative Inc. együttesen

Díjazás: A Be-novative-et a Szolgáltatások nyújtásáért megillető ellenérték, mely elsődlegesen a felhasználási jogosultság ellenértékeként fizetendő Licencdíjból áll. Egyéb típusú díjban való megállapodást minden esetben Egyedi Megrendelői Szerződés rendez.

Egyéni Felhasználók: Belső Egyéni, és Közösségi Egyéni Felhasználók együttesen

Felhasználó: A “be-novative” Alkalmazás nyújtotta szolgáltatást igénybevevő személy

Felhasználási Feltételek: A jelen dokumentumban rögzített, a Zárt Vállalati és/vagy a Nyitott Közösségi Verzió használatának szabályait rögzítő feltételek, melyeket a Belső, illetve a Közösségi Egyéni Felhasználók a Zárt, illetve a Közösségi Platform első használatakor fogadnak el.

Fél, illetve Felek: A Be-novative, a Felhasználók, és a Megrendelő, illetve ezek együttesen.

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Licencdíj (Jogdíj): A Megrendelő által a Zárt Platform felhasználási jogáért a Licencidőszakra fizetett ellenszolgáltatás.

Licencidőszak: Az Egyedi Megrendelői Szerződés alapján a Zárt Platformra vonatkozóan nyújtott felhasználási jog időtartama. Zárt Platform esetén a jogviszony a felek között az (Elektronikus) Megrendelőlapon vagy az Egyedi Megrendelői Szerződésben meghatározott Licencidőszakra jön létre. A Licencidőszak a Licencidőszak időtartamával meghosszabbodik, amennyiben a Megrendelő/Felhasználó az (Elektronikus) Megrendelőlap vagy az Egyedi Megrendelői Szerződés hatályának lejártát megelőzően a meghosszabbítás tényével ellenkező szándékát írásban nem jelzi a Be-novative felé, következésképp a Szerződés meghosszabbítására irányuló szándékát megerősíti.

Szolgáltatás, Szolgáltatások: A Megrendelő részére a Be-novative által nyújtott, az (Elektronikus) Megrendelőlap vagy az Egyedi Megrendelői Szerződésben rögzített szolgáltatások.

Speciális jogosultsággal rendelkező felhasználók:

Adminisztrátor: Az adminisztrátori jogok különösen: a felhasználók kezelése, felhasználók törlése, aktiválása, inaktiválása, felhasználók meghívása a platformra, felhasználói kérelmek engedélyezése, valamint a felhasználók számára speciális felhasználói jogok juttatása. Zárt Platform esetén a Megrendelő köteles adminisztrátori jogokkal felruházni egy Belső Egyéni Felhasználót. A kijelölés elmaradása miatt Be-novative felelősségre nem vonható. A Közösségi Platform esetén Adminisztrátor kizárólag a Be-novative által kijelölt Felhasználó lehet.

Innovation Team tag: Az Innovation Team tag speciális jogai különösen: minden Belső Egyéni Felhasználó számára elérhető, globális kihívás indítása; a Zárt Platformon létrehozott teljes tartalom (kihívások, projektek) megtekintése; kihívások, projektek és ötletek módosítása, illetve törlése; beküldött projektek státuszáról való döntés; a Ranglista és a Látogatói Metrikák kezelése. Zárt Platform esetén a Megrendelő köteles Innovation Team tag jogokkal felruházni egy Belső Egyéni Felhasználót vagy Felhasználókat. A kijelölés elmaradása miatt Be-novative felelősségre nem vonható. A Közösségi Platform esetén Innovation Team tag kizárólag a Be-novative által kijelölt Felhasználó lehet.

Jutalmazási Rendszer Manager: A Jutalmazási Rendszer Manager jogai különösen: a rendszer használata során keletkező pontok alapján jutalmak meghatározására és kiosztására a felhasználók között. Zárt Platform esetén a Megrendelő köteles Jutalmazási Rendszer Manager jogokkal felruházni egy Belső Egyéni Felhasználót vagy Felhasználókat. A kijelölés elmaradása miatt Be-novative felelősségre nem vonható. A Közösségi Platform esetén Innovation Team tag kizárólag a Be-novative által kijelölt Felhasználó lehet.

​4. Az ÁSZFF alkalmazási köre

4.1. Be-novative Zrt. és a Be-novative Inc.

A Be-novative Inc. a Be-novative Zrt. magyar honosságú vállalat Egyesült Államokban, Delaware-ben bejegyzett leányvállalata. A Be-novative Zrt. kizárólagosan tulajdonolja a be-novative Alkalmazással összefüggésben keletkező, szellemi tulajdonjogokat, így a vagyoni jogokat is. A Be-novative Zrt. ugyanakkor értékesítési, terjesztési jogot biztosít a Be-novative Inc. részére, így a Be-novative Inc.-kel, mint szerződő Féllel keletkező jogviszonyban is ugyanazon jogok és kötelezettségek, valamint garanciák alkalmazandóak, mint a Be-novative Zrt.-vel létrejövő jogviszonyok esetében.

Be-novative tájékoztatja a Megrendelőket és a Felhasználókat, hogy az Amerikai Egyesült Államokban honos jogi személyek, egyéb szervezetek és természetes személyek elsősorban a Be-novative Inc.-kel, míg az egyéb országokban honos jogi személyek, egyéb szervezetek és természetes személyek elsősorban a Be-novative Zrt.-vel köthetnek felhasználásra vonatkozó szerződést. Ugyanakkor a Be-novative Zrt. és a Be-novative Inc. fenntartja magának a jogot, hogy ettől egyedileg, a jelen ÁSZFF módosítása nélkül egyoldalúan eltérjen.

A Be-novative az online történő megrendelés visszaigazolása során tájékoztatja a Megrendelőt/Felhasználót arról, hogy a Be-novative Inc. szerepel a jogviszonyban, mint szerződő Fél. Amennyiben Felek Egyedi Megrendelői Szerződésben állapodnak meg, úgy Be-novative a megrendelést megelőzően tájékoztatja a másik Felet a szerződő fél személyéről.

Megrendelő és Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Alkalmazást a Be-novative Zrt. működteti, így a Megrendelőkre és a Felhasználókra ugyanazon adatkezelésre vonatkozó szabályzat vonatkozik mind a Be-novative Zrt., mind leányvállalata, a Be-novative Inc.-kel való jogviszony esetén. Ugyanakkor Be-novative kijelenti, hogy az előzetesen megismerhető adatvédelmi tájékoztató a Megrendelők és a Felhasználók származási helyén alkalmazandó adatvédelmi normák figyelembevételével került kialakításra.

Amennyiben a Be-novative Inc.-re (vagy a Be-novative Inc.-kel kötött jogviszonyokra) és a Be-novative Zrt.-re (vagy a Be-novative Zrt.-vel kötött jogviszonyokra) vonatkozóan eltérés mutatkozik a jelen ÁSZFF bármely pontjában akár jogszabályi környezetből, akár üzleti indokokból adódóan, úgy az szükség szerint a jelen ÁSZFF vonatkozó pontjában külön ismertetésre kerül.

4.2. Be-novative és Felhasználó jogviszonya

A Be-novative által nyújtott szolgáltatás a Felhasználó által az Alkalmazásba történő regisztrációval jön létre. A Felhasználó, illetve a Be-novative közötti szolgáltatási jogviszonyra vonatkozó szabályok összességét a jelen ÁSZFF, valamint a vonatkozó jogszabályok együttesen tartalmazzák.

Az ÁSZFF a Be-novative és a Felhasználó közötti jogviszony általános szabályait és a jogviszonyban részt vevő felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó sajátos feltételeit tartalmazza. Az ÁSZFF irányadó mindazokban a kérdésekben, amelyekről jogszabály nem rendelkezik.

4.3. Be-novative és Megrendelő jogviszonya

A Be-novative és Megrendelő közötti jogviszony az (Elektronikus) Megrendelőlap Megrendelő általi elküldésével vagy az Egyedi Megrendelői Szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre. További feltétel mindkét esetben a jelen ÁSZFF, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató Megrendelő általi elfogadása. Az elfogadás alapvetően elektronikusan történik, azonban Megrendelő kifejezett kérésére Megrendelő jóváhagyó aláírásával is történhet. Be-novative mind az online szerződéskötés, mind a papír alapú szerződéskötés során kifejezetten felhívja Megrendelő figyelmét az ÁSZFF-re, illetve lehetővé teszi annak megismerését.

A Szerződések Be-novative és a Megrendelő között létrejött konkrét szolgáltatási jogviszony ügyfél- és ügyletspecifikus szabályait tartalmazzák.

Emellett a Megrendelő és Be-novative közötti szolgáltatási jogviszonyra, vonatkozó szabályok összességét a jelen ÁSZFF, a Szerződések és a vonatkozó jogszabályok együttesen tartalmazzák.

Az ÁSZFF és a Szerződések a Be-novative és a Megrendelő közötti szolgáltatási jogviszonyra vonatkozó valamennyi rendelkezést egységesen tartalmazzák, egységesen értelmezendők, és az értelmezés tekintetében egymással az általános–különös viszonyában vannak. Amennyiben az ÁSZFF és a Szerződések szövege között ellentmondás lenne, úgy sorrendben először a Szerződések (az (Elektronikus) Megrendelőlap vagy az Egyedi Együttműködési Szerződés), ezt követően az ÁSZFF rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZFF irányadó mindazokban a kérdésekben, amelyekről jogszabály vagy a Megrendelővel kötött Szerződések kifejezetten nem rendelkeznek.

​5. Az ÁSZFF hatálya

​5.1. Személyi hatály

A jelen ÁSZFF személyi hatálya a Be-novative-ra, valamint a Be-novative-val - a felhasználással kapcsolatban létrejövő - jogviszonyban álló másik Felekre (Felhasználók és Megrendelők) terjed ki.

A 4.1.-ben leírtaknak megfelelően a jelen ÁSZFF hatálya egyformán kiterjed a Be-novative Zrt. és a Be-novative Inc. érdekkörére.

5.2. Időbeli hatály

A jelen ÁSZFF-et a Társaság határozatlan időre adja ki. Az ÁSZFF rendelkezései a Be-novative és a Felhasználó közötti jogviszonyban az ÁSZFF elfogadásától alkalmazandók

​6. Szolgáltatási feltételek

​6.1. Regisztráció és bejelentkezés

6.1.1. Általános

Az Alkalmazás SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként igénybevett szoftver) rendszerű, web alapú, internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A Közösségi Platformra a https://cloud.benovative.com lapon keresztül lehet regisztrálni és bejelentkezni.

A bejelentkezés feltétele, hogy a Felhasználó elolvassa a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót, és az azokban foglaltakat elfogadja. A jelen ÁSZFF-ben valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak vonatkoznak a Belső Egyéni Felhasználókra és a Közösségi Egyéni Felhasználókra egyaránt.

A Megrendelő és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás használatához szükséges bejelentkezéshez szélessávú internetkapcsolat, Windows Internet Explorer 10.0+, Firefox 3.5+, Chrome 11+ vagy kompatibilis internet böngésző, internet böngésző futtatására alkalmas számítógép, aktív felhasználónév és jelszó megléte és ismerete feltétel.

A Szolgáltatás alkalmazása során az Alkalmazás Interneten keresztül adatkommunikációt folytat, használata során a Felhasználó és/vagy a Megrendelő aktuálisan használt internet előfizetési csomagja terhére vezetékes-, mikro-, mobil- vagy egyéb internet szolgáltatójánál adatforgalmat bonyolít. Az Alkalmazás külföldön történő használata (pl. mobilinternet hálózaton történő adatforgalom esetén) a szokásos internetes adatforgalom használatnál jelentősen magasabb költségeket eredményezhet, és kizárólag a Megrendelő/Közösségi Egyéni Felhasználó felelőssége az, hogy a részletekről folyamatosan tájékozódjon és megfizesse a részére a hírközlési szolgáltatók által esetlegesen felszámolt adatforgalmi, barangolási és egyéb díjakat.

Bejelentkezésnél használt felhasználónévvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.

Felhasználó az Alkalmazást kizárólag a jogszabályok betartásával és harmadik személyek jogait, illetve jogos érdekeit nem sértő módon használhatják. E rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

6.1.2. Zárt Platformra vonatkozó külön rendelkezések

A 6.1.1. pontban leírt általános rendelkezéseken túlmenően a Zárt Platformokra a további feltételek vonatkoznak:

A Zárt Platformra a jogviszony létrejöttét követően, Megrendelő által egyedileg igényelt be-novative URL-en keresztül lehet bejelentkezni (példa: megrendelo.be-novative.com). A Zárt Platform oly módon érhető el, hogy a létrehozott felület más Zárt Platformok, valamint a Közösségi Platform Felhasználói részéről nem látogatható.

A Megrendelő a Szerződés létrejöttekor rendelkezik a szükséges felhasználási jogok számáról, amelyet a Be-novative és a Megrendelő az Elektronikus Megrendelőlapon vagy az Egyedi Együttműködési Szerződésben rögzítenek. A licencdíj kiegyenlítését követően Megrendelő visszaigazolást kap, amelyet követően Megrendelő köteles rendelkezni a jogosultságokat birtokló személyek köréről.

A Megrendelő köteles a Be-novative-val közölni azt a domain neve(ke)t, amelyre korlátozni kívánja a Zárt Platform használatát.

Minden Belső Egyéni Felhasználó egyedi hozzáférési joggal (egyedi felhasználói névvel és jelszóval) rendelkezik. Az Belső Egyéni Felhasználók a rendszerbe maguk regisztrálhatnak, illetve – Active Directory integráció estén – a regisztráció automatikusan is történhet. Az Adminisztrátor e-mail cím segítségével meghívhat új Belső Egyéni Felhasználót a Zárt Platformra, valamint engedélyezheti regisztrált Belső Egyéni Felhasználók kérése alapján új felhasználók regisztrációját. Ha egy Belső Egyéni felhasználó törlésre kerül a rendszerből, helyette a Megrendelő új Belső Egyéni Felhasználót regisztrálhat, az adott szervezeten belüli munkavállalók fluktuációjához illeszkedő mértékben, vagyis a regisztrált Belső Egyéni Felhasználók maximum 5 százalékos mértékéig évente.

A Szerződések alapján nyújtott Szolgáltatásoknak nem képezi részét az Alkalmazás Zárt Platformjának használatához szükséges, a Belső Egyéni Felhasználók összekapcsolódását lehetővé tevő intra- és internet hálózat és az utóbbi eléréséhez szükséges internet szolgáltatás, továbbá a Zárt Platform futtatásához szükséges, a minimális rendszerkövetelményeknek megfelelő hardver és szoftver környezet.

A Be-novative folyamatosan törekszik az Alkalmazás funkcióinak minél felhasználóbarátabb kialakítására, ezért az esetlegesen felmerülő technológiai kérdéseken túl személyes támogatást a felhasználás során nem nyújt Megrendelő és a Belső Egyéni Felhasználói számára. Ez alól kivételt képez az Enterprise Platform, amelynek a megrendelése esetén a Be-novative folyamatosan kapcsolatot tart fenn Megrendelővel az optimális használattal, használati igények monitorozásával és a Megrendelő innovációs folyamatához illesztésével, annak fejlesztésével kapcsolatosan. A Be-novative előzetes egyeztetés alapján kialakított és ésszerű mértékben segítséget nyújt a Megrendelőnek az Enterprise Platform hatékony felhasználásának kialakításában, azonban az innovációs folyamatok, a megvalósítani kívánt ötletek kezelése, az ötletek megvalósításában való részvétel nem tartozik a Be-novative felelősségi körébe. Megrendelő kérésére a kapcsolattartó telefonon munkaidőben válaszol a Megrendelő kérdéseire, személyesen pedig előre egyeztetett időpontokban érhető el Megrendelő számára. Be-novative a hatékonyabb használat elősegítésére maga is kezdeményezhet személyes konzultációt Megrendelővel. A Be-novative biztosítja a Szerződésekben meghatározott feladatok, illetve tevékenységek ellátásához szükséges ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező, megfelelő számú szakértői erőforrás rendelkezésre állását. A Be-novative jogosult bármikor helyettesíteni valamely munkatársát egy azonos képzettségű más munkatársával.

​6.2. Fenntartások

A Be-novative a szolgáltatás teljesítéséhez jogosult harmadik személyek (alvállalkozók, teljesítési segédek) szolgáltatásait igénybe venni.

A Felhasználó elfogadja, hogy a Be-novative az Alkalmazást folyamatosan fejleszti, így az a használat során funkcionalitásában, felületeiben, megjelenésében változhat.

A Megrendelő vállalja, hogy a Belső Egyéni Felhasználókkal a jelen ÁSZFF rendelkezéseit megismerteti és betartatja. A Megrendelő a Belső Egyéni Felhasználók magatartásáért sajátjaként felel.

Be-novative törekszik az Alkalmazás, illetve a Szolgáltatás folyamatos fejlesztésére, a Szerződéseknek azonban az Alkalmazás, illetve a Szolgáltatás fejlesztése nem képezi tárgyát. A Megrendelő elfogadja, hogy az Alkalmazása fejlesztések folytán funkcionalitásában, felületeiben, megjelenésében változhat.

6.3. Törlés

A Be-novative a Zárt Platformokon keletkezett adatokat (különösen a személyes adatokat) az GDPR-nak megfelelően kizárólag a szükséges ideig kezeli, tárolja. Ennek megfelelően a Zárt Platformokra vonatkozó szerződés, és ezáltal a teljesítés lejártát követően az adott szerződéshez köthető platform először inaktiválódik, a Belső Egyéni Felhasználók számára nem elérhetővé válik. Ezt követően a platformon keletkezett minden személyes és nem személyes adat véglegesen (hard delete) törlésre kerül az alábbi opciók szerint, időbeli sorrendben:

  • Megrendelő kérése alapján a szerződés időtartamának lejártát követően, a kérés beérkeztétől számított 5 munkanapon belül, azzal, hogy a kérés a lejáratot követő 6 hónapon belül érkezzen be. Megrendelő igénye szerint kérheti a törlés előtt az adatoknak a rendszerből való kiexportálását, valamint a részére való megküldését. (Ez azonban nem egyenlő a GDPR-ban rögzített adathordozhatósághoz való joggal).
  • Amennyiben a Megrendelő a szerződés lejáratát követő 6 hónapon belül nem jelezte a platformra és az adatokra vonatkozó törlési szándékát, úgy Be-novative jogosult a 6 hónap lejártát követően első munkanapon a platformon keletkezett személyes és nem személyes adatokat, valamint magát a platformot is véglegesen törölni (hard delete). Be-novative a törlés megelőzően értesítést küldhet Megrendelő részére, amelyben jelzi a törlés tervezett idejét. Megrendelő kérheti a törlés előtt az adatoknak a rendszerből való kiexportálását, valamint a részére való megküldését. (Ez azonban nem egyenlő a GDPR-ban rögzített adathordozhatósághoz való joggal.

​6.4. Adatkezelés

A Be-novative számára kiemelt fontossággal bír a Felhasználók és a Megrendelők adatainak a védelme. A Szerződések és a jelen ÁSZFF elválaszthatatlan részét képezi Be-novative Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója, mely deklarálja többek között a a Be-novative adatvédelemmel kapcsolatos alapelveit, az Alkalmazás által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, valamint az adatfeldolgozók körét. A Be-novative adatkezelési gyakorlata megfelelel a mindenkor hatályos magyar és uniós jogi normáknak; az alkalmazott alapelveket, a belső illetve a harmadik személyek adataival összefüggő adatkezelést elsősorban a GDPR rendelkezéseinek megfelelően végzi.

Az Alkalmazásba történő regisztráció során a Felhasználó köteles kiválasztani a tartózkodási országát, amely alapján az Alkalmazás automatikusan eldönti, hogy földrajzilag melyiken szerveren tárolja a Felhasználó által megadott adatokat (név; email cím; jelszó; Közösségi Platform esetén opcionálisan social media ID). A szervereket, illete a tárhelyeket az Amazon Web Services Inc. AWS elnevezésű szolgáltatása biztosítja. A szerverek az Európai Unióban, illetve az Egyesült Államok területén találhatóak. Amennyiben egy Felhasználó ezeken kívüli helyet jelöl meg lokációként, úgy tudomásul veszi, hogy a Be-novative az országához közelebb eső szerveren tárolja az adatait, az adott szerver helyének megfelelő, adatvédelemmel kapcsolatos szabályozásoknak megfelelően. Egy adat tárolása kizárólag egy szerveren történik, minden más szerveren kizárólag a Felhasználó keresztneve, mint a személlyel való közvetlen azonosításra nem alkalmas adat jelenik meg. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa megadott adat valós mivoltát a Be-novative nem vizsgálja, így amennyiben a lokáció megadása során valótlan adatot közöl, akkor is a valótlan adatnak megfelelő szerver helye szerinti adatvédelmi szabályozások vonatkoznak a Be-novative-val való jogviszonyára. Amennyiben a Felhasználó utólag kéri a lokációs adat kijavítását, úgy Be-novative annak köteles eleget tenni; ezen kívül azonban vele szemben semmilyen igény nem támasztható.

A Be-novative a Zárt Platform használata során a Megrendelő és/vagy a Belső Egyéni Felhasználó(k)kal kapcsolatban keletkezett és tárolt adatokat és tartalmakat a Megrendelő számára hozzáférhetővé, feldolgozhatóvá és módosíthatóvá teszi az adatvédelmi előírások figyelembe vételével. A Licenszidőszak megszünését követően a Megrendelő kérheti a fenti adatok és tartalmak szoftveren kívül történő továbbítását, valamint azok végleges törlését. Be-novative legfeljebb 30 napig tárolja éa teszi elérhetővé a keletkezett adatokat és tartalmakat, ahhoz hozzáférést a későbbiekben nem biztosít.

A Be-novative részére történő teljesítés részeként az Amazon Inc. biztonsági eljárásokkal biztosítja az esetlegesen előforduló hardver hibák, és környezeti-katasztrófák okozta adatvesztés elkerülését. Amennyiben mégis adatvesztés történik, és ezzel kapcsolatban kártérítési igény merül fel, úgy az az Amazon Inc.-et terheli. Továbbá, a webkiszolgálón tárolt összes adat minden nap budapesti idő szerint hajnali 3 órakor mentésre kerül, amely a Be-novative adatbázisának egészét tartalmazza a Termék esetleges összeomlás utáni visszaállítása érdekében.

Kizárólag a Megrendelő felelős a saját címtárában szereplő Belső Egyéni Felhasználói adatok (felhasználónevek és jelszavak) használatáért, annak bizalmas kezeléséért, továbbá az általa a Be-novative-nek megadott adatok és elérhetőségeinek pontos és helyes voltáért. Továbbá kizárólag a Megrendelő felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő Belső Egyéni Felhasználóinak felhasználónevei és jelszavai, vagy az általa kiosztott egyéb felhasználói hozzáférések felhasználásával történt.

Kizárólag a Megrendelő felelős az olyan Belső Egyéni Felhasználók tevékenységéért és az általa megismerhető üzleti titkok védelméért, akiknek a felhasználói jogosultságát, valamint az eléréshez szükséges információkat számára ő maga biztosította, de egyébként az adott Belső Egyéni Felhasználó nem tartozik a Megrendelő (munka)szervezetéhez, az azzal kapcsolatos üzleti titkokat nem, vagy nem feltétlenül lenne jogosult megismerni.

Kizárólag a Felhasználó felelős az általa a Be-novative-nek megadott adatok és elérhetőségeinek pontos és helyes voltáért.

A jogviszonyukkal összefüggésben mindegyik Fél az általa nyilvántartott adatok kezelője marad.

Az Alkalmazás úgynevezett naplóbejegyzéseket használ, mely naplóbejegyzések tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), a Megrendelő/Felhasználó által használt böngésző típusát, az internetszolgáltatót, dátum/ idő bélyegzőt, a hivatkozó és kilépő oldalak címét és a kattintások számát az Alkalmazás felhasználói felületének látogatása alatt. Előbbiek célja, hogy a Be-novative ennek segítségével látogatási szokásokat elemezzen annak érdekében, hogy az Alkalmazás kezelése és adminisztrációja hatékonyabb legyen. A Be-novative az Alkalmazásban úgynevezett anonim látogatásazonosítót (cookies) alkalmaz a Weboldal felhasználói preferencia szerinti optimalizálása érdekében. Ezeket az alkalmazásokat, illetve az azokhoz kapcsolódó adatkezelést, műveleteket a Megrendelő és a Felhasználók az ÁSZFF elfogadásával tudomásul veszi(k) és elfogadja(k).

Amennyiben bármely Belső Egyéni Felhasználó a Szoftver használatához használt hírközlési végberendezését (pl. laptop vagy más mobil informatikai eszköz) elveszíti, azt ellopják, vagy azzal kapcsolatban visszaéléseket tapasztal, illetve egyéb okból kifolyólag szükségesnek érzi a Megrendelő az általa kijelölt Adminisztrátor útján tilthatja le az adott Belső Egyéni Felhasználó hozzáférését a Zárt Platformhoz.

Amennyiben a Felhasználó az Alkalmazást nyilvános helyen használja, a rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett az adatok védelme érdekében szükség van a Megrendelő/Felhasználó közreműködésére is. A Be-novative nem felelős azokért a károkért, melyek abból erednek, hogy a Megrendelő az adatok védelme érdekében szükséges intézkedéseket elmulasztja.

6.5 Életkorral kapcsolatos korlátozások

Az Alkalmazás bármilyen nemű és mértékű használata kizárólag olyan természetes személyek számára megengedett, akik betöltötték a 16. életévüket. A Felhasználó az Alkalmazásba való regisztrációjával elismeri, hogy 16. életévét betöltötte, azonban ezt Be-novative nem köteles vizsgálni, Felhasználótól erre vonatkozóan (személyes) adatot, dokumentumot bekérni nem köteles és nem is jogosult. Amennyiben Be-novative tudomására jut, hogy a Felhasználó a fenti követelménynek nem felel meg, úgy jogosult a Felhasználó felhasználói jogát és fiókját, valamint az általa megosztott tartalmakat azonnali hatállyal törölni. Azok a Felhasználók, akik 16. életévüket betöltötték, de 18. életévüket még nem, kizárólag szülői vagy gyámi hozzájárulás megléte mellett használhatják az Alkalmazást. A hozzájárulás adásával a szülő, illetve a gyám teljes mértékben elfogadja a jelen ÁSZFF-ben és az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket mind a 16 és 18 év közötti Felhasználó, mind a saját maga általi használatot illetően. Továbbá, a szülő vagy a gyám kifejezetetten tudomásul veszi, hogy kizárólagosan ő felelős a 16 és 18 év közötti Felhasználó általi használatért és tartalmakért, függetlenül attól, hogy a használatról előzetesen volt-e tudomása, illetve ahhoz hozzájárult-e.

​7. Fizetési feltételek

7.1. Licencjog vásárlása

7.1.1. Közösségi Felhasználó

A Közösségi Felhasználó beleegyezik, hogy a Be-novative által meghatározott, mindenkori érvényes licencdíjat fizet abban az esetben, amennyiben az ingyenes szolgáltatás mellett kiegészítő szolgáltatásokat szeretne igénybe venni.

A Közösségi Felhasználó vásárlási szándékát a Be-novative felületén keresztül, online érvényesítheti, Eletronikus Megrendelőlapon keresztül. Az Elektronikus Megrendelőlap tartalmazza a szerződésre vonatkozó elemeket és kötelező kellékeket. A Közösségi Felhasználó dönt az megvásárolandó szolgáltatásról, valamint a díjfizetés gyakoriságáról. A havi vagy éves díj a szolgáltatás megkezdése előtt esedékes. Ez alapján fogyasztói szerződés jön létre, amelynek megfelelően Be-novative vállalja, hogy maximálisan betartja a fogyasztókra vonatkozó, speciális polgári jogi rendelkezéseket. A Be-novative a jelen ÁSZFF-ben, valamint a megrendelést megelőzően az Elektronikus Megrendelőlapon tájékoztatja a Közösségi Felhasználót a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó követelmények betartását illetően. A Közösségi Felhasználó vásárlási szándékának elküldése, valamint a díj megfizetése kizárólag a Be-novative által előzetesen közzétett ÁSZFF és Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása után lehetséges, amellyel a Közösségi Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a rá vonatkozó rendelkezéseket, valamint a keletkező jogait és kötelezettségeit.

Be-novative a sikeres megrendelésről és fizetésről elektronikus értesítőt, valamint számlát állít ki a Közösségi Felhasználók számára, ameyet a Közösségi Felhasználó által megadott email címre továbbít. A szolgáltatás a licencdíj megfizetésének napjától számított 72 órán belül aktiválódik.

A Közösségi Felhasználóval létrejövő szerződés határozatlan időre jön létre, havi vagy éves gyakoriságú díjfizetési feltétellel. Közösségi Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben törölni kívánja a szolgáltatásra vonatkozó előfizetését, vagy a teljes felhasználói fiókját, és az adott licencidőszak még nem telt el (havi előfizetés esetében a szolgáltatás megkezdésétől számított 30.nap, éves előfizetés esetén a szolgáltatás megkezdésétől számított 365. nap), úgy a fennmaradó időszakra már kifizetett licencdíjat nem követelheti vissza, és semmilyen egyéb fizetési vagy kártérítési kötelezettségre nem tarthat igényt.

7.1.2. Megrendelő

A Megrendelő beleegyezik, hogy a Be-novative által meghatározott, mindenkori érvényes licencdíjat fizet abban az esetben, amennyiben Zárt Platformot szeretne létrehozni.

Amennyiben Megrendelő természetes személy, úgy a 7.1.1. pontban meghatározott, fogyasztókra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Business Zárt Plaform esetében Megrendelő vásárlási szándékát a Be-novative felületén keresztül, online érvényesítheti, Eletronikus Megrendelőlapon keresztül. Az Elektronikus Megrendelőlap tartalmazza a szerződésre vonatkozó elemeket és kötelező kellékeket. A Megrendelő dönt a megvásárolandó szolgáltatásról, a felhasználási jogok számáról, valamint a díjfizetés gyakoriságáról. A havi vagy éves díj a szolgáltatás megkezdése előtt esedékes.

A Be-novative a jelen ÁSZFF-ben, valamint a megrendelést megelőzően az Elektronikus Megrendelőlapon tájékoztatja a Megrendelőt a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó követelemények betartását illetően. A Megrendelő vásárlási szándékának elküldése, valamint a díj megfizetése kizárólag a Be-novative által előzetesen közzétett ÁSZFF és Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása után lehetséges, amellyel a Megrendelő és a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a rá vonatkozó rendelkezéseket, valamint a keletkező jogait és kötelezettségeit.

Be-novative a sikeres megrendelésről és fizetésről elektronikus értesítőt, valamint számlát állít ki a Megrendelő részére, ameyet a Megrendelő által megadott email címre továbbít. A szolgáltatás a licencdíj megfizetésétől számított 72 órán belül aktiválódik.

A havi gyakoriságú díjfizetési feltétellel létrejövő szerződés határozatlan időre jön létre, amelyet Megrendelő a be-novative felületén bármikor felmondhat, a jelen ÁSZFF 13.2.1. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően. Az éves gyakoriságú díjfizetési feltétellel létrejövő szerződés egy éves Licencidőszakra jön létre, amelyet Megrendelő a jelen ÁSZFF 13.2.1. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően mondhat fel, s amely időszak az egy év leteltével – Megrendelő kifejezett ellentétes szándéka hiányában – automatikusan megújul. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben törölni kívánja a Zárt Platformra vonatkozó szolgáltatását, és az adott licencidőszak még nem telt el (havi előfizetés esetében a szolgáltatás megkezdésétől számított 30.nap, éves előfizetés esetén a szolgáltatás megkezdésétől számított 365. nap), úgy a fennmaradó időszakra már kifizetett licencdíjat nem követelheti vissza, és semmilyen egyéb fizetési vagy kártérítési kötelezettségre nem tarthat igényt.

A díj teljesítése bankkártyás fizetéssel történik, Be-novative által igénybevett szolgáltató felületén keresztül. A fizetéshez kapcsolódó adatok kezelése, illetve továbbítása a Be-novative Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően történik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Elektronikus Megrendelőlap, valamint a fizetéshez szükséges kártyaadatok megadásával fizetési kötelezettsége keletkezik, és hozzájárul ahhoz, hogy a bankkártyadatok Megrendelő által jóváhagyott megrendelés teljesítésének céljából felhasználásra kerüljenek.

A mindenkori érvényes és elérhető szolgáltatási csomag(ok) esetén alkalmazott feltételek és árak függhetnek egyrészről a felhasználói jogosultságok számától, másrészről az Aktív Felhasználók számától. A szolgáltatási csomag(ok) pontos tartalmáról, valamint díjáról a Megrendelő a megrendelés előtt a Be-novative weboldalán, valamint alatt, az Elektronikus Megrendelőlapon keresztül tájékozódhat. A tájékoztatás elolvasásának hiányából fakadó félreértések miatt felmerülő igényekkel kapcsolatban Be-novative nem vállal felelősséget.

A Business Zárt Platformhoz való hozzáférési jog online úton történő megvásárlása esetén Megrendelő a Be-novative Inc.-kel köt szerződést. Azonban Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételével felmerülő bármely jogvita vagy igény esetén a magyar jog jogszabályai alkalmazandók.

A Business Zárt Platformhoz kapcsolódó licencjog megvásárlását megelőzően Be-novative Megrendelő számára 14 naptári nap hosszúsági kipróbálási alkalmat (Trial időszak) tesz lehetővé, amely azonban nem előfeltétele a Szolgáltatás megvásárlásának. A Trial időszak megkezdéséhez szükséges adatokat a Be-novative a Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Trial időszakot követően Megrendelő részéről fizetési kötelezettség automatikusan nem keletkezik, ugyanakkor Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Trial időszakot követően a Business Zárt Platform aktuális díját nem kívánja megfizetni, s ezáltal a Szolgáltatást megrendelni, úgy Be-novative jogosult a Trial időszak alatt létrehozott, egyedileg Megrendelőhöz kötött Zárt Platform adatait zárolni, valamint Megrendelő felhasználói jogosultságát Közösségi Felhasználói jogosultságra módosítani.

Enterprise Zárt Platform esetében Megrendelő vásárlási szándékát a Be-novative felületén keresztül jelzi, azonban a szolgáltatásra vonatkozó speciális feltételek egyedileg kerülnek megtárgyalásra, és a szerződés megkötésére papír alapon, Megrendelőlapon vagy Egyedi Megrendelői Szerződés keretein belül kerül sor. Az Egyedi Megrendelői Szerződés tartalmazza a szolgáltatás ügyletspecifikus elemeit, azonban a jelen ÁSZFF és az Adatvédelmi Tájékoztató ebben az esetben is a szerződés elválaszthatatlan részét képzeik. A Be-novative kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét az ÁSZFF-re, valamint biztosítja, hogy azt a Megrendelő maradéktalanul megismerhesse. Az ÁSZFF automatikusan a Megrendelőlap vagy az Egyedi Megrendelői Szerződés részét képezi, amelyek aláírásával Megrendelő igazolja, hogy az ÁSZFF-et megismerte, elolvasta és megértette.

A speciális feltételek biztosítása miatt, az Enterprise Zárt Platform esetén a Megrendelővel létrejövő szerződés minimum egy éves határozott Licencidőszakra jön létre, amely időszak az egy év leteltével – Megrendelő kifejezett ellentétes szándéka hiányában – automatikusan megújul. A díjfizetés gyakorisága alapvetően egy év, ettől azonban Felek egyedileg eltérhetnek. Be-novative a szerződés mindkét fél általi aláírását követően a lehető legrövidebb időn belül számlát állít ki Megrendelő részére. A számla kézhezvételét követően (kézbesítés útja lehet: (a) személyes átadás, a kézbesítés megtörténtét tanúsító módon, (b) ajánlott, vagy tértivevényes postai küldemény, (c) email üzenet. Megrendelőnek küldött ajánlott küldemény az igazolt feladástól számított 5. munkanapon, email üzenet a 2. munkanapon kézbesítettnek tekintendő, amennyiben ezzel ellentétes válaszüzenet nem érkezik a küldő részére) Megrendelő 10 naptári napon belül jogosult a számla ellen írásban kifogást emelni, mind a számla tartalmát, mind a formai követelményeket illetően. Ezt követően Megrendelő köteles a számla fizetési határidőn belüli teljesítésére, azzal, hogy a fizetési határidőt a kifogásra biztosított határidő nem érinti, azaz nem bír halasztó hatállyal.

A megrendelt szolgáltatás a számla kibocsátást követő naptól számított 72 órán belül aktiválódik. Amennyiben Megrendelő a díjat a fizetési határidő utolsó napjáig nem teljesíti Be-novative részére megújuló éves vagy havi fizetési feltétel esetén, úgy Be-novative jogosult a szolgáltatás azonnali szüneteltetésére vagy megszüntetésére. A díj teljesítése a Be-novative pénzforgalmi számlájára való banki utalással, vagy bankkártyás fizetéssel történhet, a Felek megállapodásától függően.

Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben törölni kívánja a Zárt Platformra vonatkozó szolgáltatását, és az adott licencidőszak még nem telt el (havi előfizetés esetében a szolgáltatás megkezdésétől számított 30.nap, éves előfizetés esetén a szolgáltatás megkezdésétől számított 365. nap), úgy a fennmaradó időszakra már kifizetett licencdíjat nem követelheti vissza, és semmilyen egyéb fizetési vagy kártérítési kötelezettségre nem tarthat igényt.

​8. Szavatosság, Felelősség

8.1. Szavatosság

8.1.1. Be-novative Szavatossági Nyilatkozatai

A Be-novative kijelenti és szavatol azért, hogy az Alkalmazás a felhasználói, valamint a megrendelői jogviszony időtartama alatt a Szerződésekben, az ÁSZFF-ben, valamint a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelel. A Be-novative kijelenti továbbá és szavatol azért, hogy a mind az ingyenesen igénybe vehető Közösségi Platformra, mint a Szerződések tárgyát képező Zárt Platformra vonatkozó felhasználási jogot és a Szolgáltatást a jogszabályoknak, a Szerződések rendelkezéseinek, valamint az általánosan elfogadott szakmai normáknak és gyakorlatnak megfelelően nyújtja.

A Be-novative-et terhelő szavatosság nem terjed ki:

  1. Az olyan hibákra, melyek nem a Be-novative által fejlesztett program/implementált, beállított, paraméterezett (megvalósított) szoftver, vagy létrehozott szoftver funkcionalitás meghibásodásából erednek;
  2. Az olyan hibákra, melyek a Megrendelő/Felhasználó által biztosított hardver-eszközök hibájából adódóan lépnek fel;
  3. Az olyan hibákra, melyek a Megrendelő/Felhasználó, illetve harmadik fél javítási vagy módosítási kísérletének eredményeként lépnek fel;
  4. a Szerződések teljesítése során a Megrendelő/Felhasználó vagy az általa megbízott harmadik fél által biztosított (szállított), megvalósított programra/szoftverre, interfészekre, informatikai eszközökre;
  5. A Felhasználónak felróható okból kifolyólag bekövetkező adatvesztésre, vagy adatkárosodásra, valamint;
  6. Az Alkalmazás nem megfelelő vagy jogszabályba ütköző módon való használata során keletkező károkra.

8.1.2. Megrendelő/Felhasználó Szavatossági Nyilatkozatai

A Megrendelő a jelen ÁSZFF elfogadásával teljes körű kártérítési felelőssége tudatában szavatolja, hogy:

  1. érvényesen bejegyzett és működő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy cselekvőképes, nagykorú természetes személy;
  2. elolvasta, megértette, a jelen ÁSZFF tartalmát és feltételeit;
  3. elolvasta és megértette a Be-novative adatvédelemi szabályzatát;
  4. az Alkalmazás igénybevétele során felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal szemben jóhiszeműen, együttműködően és tiszteletteljesen viselkedik;
  5. kártalanítja a Be-novative-ot Harmadik Személyek részéről felmerülő minden olyan igénnyel szemben, amely az Alkalmazás Megrendelő, illetve Belső Egyéni Felhasználója általi használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, igényt, hiányt, kárt;
  6. A Megrendelő és a Felhasználó kifejezetten kijelenti és szavatol érte, hogy sem közvetett módon, sem közvetlenül nem áll semmilyen tulajdonosi vagy egyéb jogviszonyban az Alkalmazással vagy a Szolgáltatással versenyző terméket vagy szolgáltatást fejlesztő, forgalmazó vagy gyártó harmadik személlyel.

Amennyiben a Megrendelő bármely szavatossági nyilatkozata hamisnak bizonyul, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Be-novative által nyújtott szolgáltatás azonnali beszüntetését vonhatja maga után, illetőleg a Be-novative az általa legmegfelelőbbnek ítélt szankció alkalmazására jogosult.

​8.2. Felelősség

8.2.1. A Be-novative-ot terhelő felelősség

A Be-novative-ot terhelő felelősség korlátozása/kizárása:

  1. A Be-novative a Felhasználók magatartásáért más Felhasználókkal illetve harmadik személyekkel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik.
  2. A Be-novative a Felhasználók által helytelenül megadott adatokból fakadó károk és következmények tekintetében Felhasználókkal, illetve harmadik személyekkel szemben semmilyen felelősségel, illetve helytállási kötelezettségeel nem tartozik.
  3. A Be-novative kártérítési felelőssége nem haladhatja meg a licencidőszakra vonatkozó licencdíj 25%-át. A Be-novative felelőssége nem terjed ki a közvetett, illetve következményi károkra.
  4. A Be-novative nem felelős az olyan károkért, beleértve a számítástechnikai vírus okozta károkat, amelyek a Megrendelő számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Zárt Platform használata, a küldött hírlevelek megnyitása, illetve a Szerződések szerinti Szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb tevékenység során keletkeztek.
  5. A Be-novative nem vállal felelősséget a Zárt Platform internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, nem megfelelő működéséért.
  6. A Be-novative nem felelős a Megrendelő vagy Felhasználó hibájából bekövetkező adatvesztésből, beleértve a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a Megrendelő/Felhasználó hardver vagy szoftver rendszerének - annak egészének vagy egy részének – meghibásodásából, használhatatlanságából, eredő károkért vagy veszteségekért.
  7. A Be-novative nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért, azt moderálni nem köteles. A Be-novative a Szerződések körében kizárólag a Szerződések alapján nyújtott szolgáltatások megfelelő gondossággal történő teljesítéséért felel. A Szerződés alapján a Be-novative-et nem terheli felelősség a szolgáltatás igénybevétele által a Megrendelő által remélt előnyök (beleértve bármely teljesítmény, bevétel, illetve profitnövekedést) elmaradásáért.

A Szerződések felelősségkorlátozó rendelkezései nem érintik a Be-novative felelősségét a szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozott károkért, az életben, a testi épségben, illetve az egészségben okozott károkért, valamint a bűncselekménnyel okozott károkért.

Amennyiben a Megrendelő, vagy a Felhasználók magatartása (ideértve nem kizárólagosan az irányadó jogszabályok, hatósági előírások és határozatok megszegését, nem teljesítését, harmadik személyek jogainak megsértését és a Megrendelő/Felhasználó jelen Szerződésekben és ÁSZFF-ben tett bármely kötelezettségvállalásának megszegését vagy valótlannak bizonyulását is) következtében harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít a Be-novative-vel szemben, a jogsértések alapján fennálló felelősségért való helytállás kötelezettsége kizárólag a Megrendelőt/Közösségi Egyéni Felhasználót terheli. A Megrendelő/Felhasználó vállalja, hogy minden a Be-novative által kért intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Be-novative érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Be-novative jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Be-novative nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Be-novative-nél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A Megrendelő/Közösségi Egyéni Felhasználó köteles a Be-novative-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami őt a Megrendelő, vagy az Belső Egyéni Felhasználók / Közösségi Egyéni Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve különösen, de nem kizárólagosan a Be-novative-vel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget.

8.2.2. A Megrendelőt/Felhasználót terhelő felelősség

A Be-novative az általa legmegfelelőbb módon haladéktalanul szankcionálja az Alkalmazással szemben tanúsított jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységeket, amelyek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

  1. az Alkalmazás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
  2. a Be-novative számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet;
  3. más felhasználókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket is);
  4. felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
  5. olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél, illetőleg Harmadik Személyek szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
  6. vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elem közzététele vagy továbbítása;
  7. olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik.

A Be-novative fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Megrendelő, illetve Belső Egyéni Felhasználója regisztrációját, vagy Közösségi Egyéni Felhasználó regisztrációját, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával, információjával visszaélnek, különösen, ha a Megrendelő vagy Belső Egyéni Felhasználója, valamint a Közösségi Egyéni Felhasználó által megjelenített tartalom:

  1. védjegyet sért,
  2. más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
  3. obszcén vagy trágár kifejezés,
  4. rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
  5. burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető;
  6. a Társaság megítélése szerint más személy jogos és méltányolható érdekeit nyilvánvalóan sérti.

​9. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

9.1. Alkalmazás

A Be-novative Alkalmazás, valamint a Be-novative weboldala és annak valamennyi alkotóeleme (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb.a továbbiakban: anyagok) – ide nem értve a Megrendelők és a Felhasználók által a Be-novative rendelkezésére bocsátott anyagokat, s a Megrendelő, illetve a Felhasználók által a Termék használata során létrehozott anyagokat – a Be-novative kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Be-novative előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor.

A Megrendelő, illetve a Felhasználó semmilyen körülmények között nem válik az Alkalmazás, illetve annak elemei tulajdonosává, azoknak csupán a korlátozott felhasználási jogot szerzi meg. Ezt a jogot a Be-novative Zrt., mint az Alkalmazás jogainak kizárólagos tulajdonosa a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 42. § (1) bekezdése szerint biztosítja. A 4.1. pontban leírtaknak megfelelően a Be-novative Inc. jogosult az Alkalmazással öszefüggésben felhasználói jogosultságot értékesíteni harmadik személyek számára. A felhasználási jog a jogviszony megszűnése esetén automatikusan megszűnik. A felhasználási jog mindig az Alkalmazás legfrissebb végleges és forgalomba hozott verziójára terjed ki, azaz a Be-novative elérhetővé teszi a Megrendelő és a Felhasználók számára az Alkalmazást érintő szoftverfrissítéseket.

Megrendelő, illetve a Közösségi Egyéni Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja az alábbi, felhasználási jogot érintő korlátozásokat:

  1. A Zárt Platformhoz kapcsolódó felhasználási jog kizárólag a Szerződések időtartamára, és a licenszdíj megfizetésének feltételével illeti meg a Megrendelőt. A Szerződések megszűnésével a felhasználási jog is megszűnik.
  2. A Megrendelő az Elektronikus Megrendelőlapon vagy az Egyedi Megrendelői Szerződésben meghatározott Belső Egyéni Felhasználó-számra kap felhasználási jogot a Zárt Platformhoz.
  3. A Megrendelő/Közösségi Egyéni Felhasználó felhasználási joga nem terjed ki az Alkalmazás, illetve annak egyes elemei többszörözésére (ide nem értve a rendeltetésszerű használathoz nélkülözhetetlen többszörözési műveleteket), terjesztésére és átdolgozására.
  4. A Megrendelő/Felhasználó a felhasználási jogot harmadik személyekre nem ruházhatja át, s harmadik személyek részére felhasználási engedély nem adhat. A Megrendelő a Zárt Platformot nem módosíthatja, valamint azokat nem használhatja új programok megalkotására.
  5. A Megrendelő/Felhasználó az Alkalmazást nem fejtheti vissza, nem fordíthatja vissza, nem alakíthatja át, nem adaptálhatja és ezek egyikét sem engedélyezheti.

A Be-novative Alkalmazás egyes részei kizárólag egyéni felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság nem jelent hozzájárulást a letöltött anyagok kereskedelmi célú többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához.

A Szerződések tárgyának végrehajtásához a Be-novative által felhasznált szaktudás (know-how) a Be-novative tulajdonát képezi, azt a Be-novative jogosult korlátlanul felhasználni. Ilyen know-how különösen, de nem kizárólag az Alkalmazáshoz kidolgozott módszertan, írott és online segédanyagok, marketing célú anyagok, stb.

Ha a Megrendelő, illetve bármely Felhasználó a Be-novative teljesítése révén, de ahhoz kapcsolódóan új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, az üzleti titoknak minősül, és azt a Be-novative hozzájárulása nélkül mással nem közölheti.

​9.2. Felhasználói tartalom

Az Alkalmazás működési elveire tekintettel a Be-novative kijelenti és Megrendelő, valamint Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Alkalmazásban, a Felhasználók által megosztott ötletek, elgondolások nem képezik szerzői jogi védelem tárgyát, valamint nem alkalmasak arra, hogy iparjogvédelmi oltalom (szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezési mintaoltalom, topográfiaoltalom, védjegy) tárgyát képezzék. A Felhasználók által megosztott tartalmak (ötletek, elgondolások) alapján szellemi tulajdoni igény nem támasztható, és a Be-novative nem kötelezhető arra, hogy e tartalmak szerzői jogi védelmét vagy iparjogvédelmi oltalmát biztosítsa.

A Megrendelő és a Felhasználók kifejezetten kijelentik, hogy tisztában vannak azzal, hogy az általuk megosztott tartalmakat az adott szolgáltatási opció feltételeinek megfelelő mértékben más felhasználók (mindazok, akik az adott kihívásba a Megrendelő által erre feljogosított személy útján meghívást nyertek, vagy ha az adott kihívás - az erre feljogosított személy döntése alapján - a Belső Egyéni Felhasználók mindegyike) megismerhetik, és az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő közvetlen vagy közvetett károk tekintetében felelősség a Be-novative-ot nem terheli.

Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a Zárt Platform nyitott használata esetén az általa meghívott, a szervezetéhez nem tartozó külső felhasználók a megosztott tartalmakat a Belső Egyéni Felhasználókhoz hasonlóan megismerhetik.

Mindazonáltal a Be-novative kijelenti, hogy a tőle telhető legnagyobb technológiai biztonságot nyújtja az adott szolgáltatás keretében vállalt zártkörűség biztosítása érdekében.

Be-novative kifejezetten tiltja az olyan felhasználói tartalmak megosztását, amelyek mások jogait sértik vagy veszélyeztetik (például faji, vallási, etnikai alapú diszkriminatív tartalmak; szexuális célú vagy pornográf tartalmú tartalmak; stb.), továbbá amelyek bármely formában az emberi életet veszélyeztető vagy kioltásra alkalmas ötletek megvalósítására irányulnak (különösen de nem kizárólag bármely fegyver, terrorcselekmény, stb.). Be-novative jogosult az ilyen tartalmak azonnali törlésére, továbbá az adott tartalmat megosztó Felhasználó fiókjának a felfüggesztésére vagy törlésére.

Továbbá, az Alkalmazás használata során a Felhasználó által keresett és az Alkalmazás bármely részében megosztott, harmadik személy(ek) vagyoni vagy bármely egyéb jogait értintő tartalmak esetén a Felhasználó egyedüli és kizárólagos kötelezettsége az adott tartalom felhasználására vonatkozó engedély, licenjog, hozzájárulás beszerzése.

​10. Rendelkezésre állás

A Be-novative garantálja, hogy az Alkalmazás Zárt Platformja a rendelkezésre állási időszakot évi 96%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 168 óra leállási lehetőséget biztosít Be-novative Szolgáltatása számára a rendelkezésre állási időszakban, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt

Amennyiben a Be-novative az előírt rendelkezésre állási szintet nem teljesíti, a Megrendelő által az adott Licencidőszak tekintetében fizetendő Licencdíj az alábbi táblázat szerint csökkentésre kerül.

Tényleges rendelkezésre állás Díjcsökkentés mértéke
93-96% 20%
90-93% 30%
85-90% 40%
<85% 100%

A tényleges rendelkezésre állás mértékét a Felek a Zárt Platform által automatikusan vezetett nyilvántartás adatai alapján határozzák meg.

Amennyiben a Megrendelő a rendelkezésre állás tényleges mértéke alapján Licencdíj-visszatérítésre jogosult, a fenti táblázat alapján számított különbözetet a Be-novative a tényleges rendelkezésre állás mértékének megállapítását követő 30 napon belül banki átutalással fizeti meg a Megrendelő részére, vagy választása szerint amennyiben fennáll hátralékos licensz, vagy egyéb szolgáltatási díj tartozás a Megrendelő részéről, úgy abba jogosult beszámítani.

​11. Titoktartás

A Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződések alapján átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, s mint ilyen bizalmasan kezelendő. A Felek vállalják, hogy ezeket az információkat kizárólag az ÁSZFF-ben és az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból és módon használják, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha annak közlésére jogszabály, vagy kötelező erejű bírósági vagy hatósági határozat kötelezi a feleket.

A Szerződések szerinti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállása alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződések alapján átadott valamennyi információ üzleti titoknak minősül és mint ilyen, bizalmasan kezelendő; feltéve azonban, hogy a következő információ nem tekintendő bizalmasnak: azon információ, amely (a) jelenleg vagy a jövőben nyilvánosan hozzáférhetővé válik és nem a fogadó fél cselekedete vagy mulasztása következtében; (b) ismeretes a fogadó fél számára az információ átadásának pillanatában és erről igazolással rendelkezik; (c) később egy harmadik fél juttatja el a fogadó fél számára jog formájában és nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül; (d) a fogadó fél önállóan fejlesztette ki az ÁSZFF vagy a Szerződés megsértése nélkül; vagy (e) annak megosztását a megosztó fél írásos engedélye teszi lehetővé. A Felek vállalják, hogy ezen információkat kizárólag az ÁSZFF-ben meghatározott célból és módon használják, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha annak közlésére jogszabály, vagy kötelező erejű bírósági vagy hatósági határozat kötelezi a feleket.

​12. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy kirívó mértékben akadályozó esemény, amelyet a Felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik Félnek felróható magatartásra sem. Ilyen események lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargo, valamint a számítástechnikai rendszerekben jártas, ún. “hacker” (csoportok) által megvalósított, célzott támadás(ok), amelyek elsődleges célja adatszerzés, adatok felhasználása vagy az azokkal való bármely egyéb bűncselekmény megvalósítása.

A vis maior körülmények mentesítik a Feleket a Szerződések szerinti kötelezettségek teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó esemény hatása fennáll.

A vis maior által érintett Fél haladéktalanul, de legkésőbb a vis maior körülményről való tudomásszerzést, illetve akadályoztatása esetén az akadály elhárulását követő 5 napon belül köteles értesíteni a másik Felet a vis maior körülmény fennállásáról, jellegéről és – amennyiben lehetséges – várható időtartamáról.

A vis maior körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződések szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis maior körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis maior nem érinti.

​13. Jogviszony megszűnésének esetei

​13.1. Közösségi Felhasználó

A Közösségi Felhasználóval való jogviszony megszűnésének esetei:

  1. A Be-novative megszünteti a Közösségi Platform működtetését

A Be-novative jogosult egyoldalúan megszüntetni a Közösségi Platform működtetését, és a Közösségi Felhasználóval köteles ezt elfogadni. Amennyiben a Közösségi Felhasználó kiegészítő szogáltatásért cserébe havi rendszerességgel díjat fizet Be-novative részére, úgy Felhasználó köteles a platform megszüntetésének hónapjában utoljára díjat fizetni, és elfogadja, hogy ezzel kapcsolatban díj visszaigénylésére vagy kár megtérítésére nem jogosult.

  1. A Közösségi Felhasználó törli a felhasználói fiókját a Platformról

Amennyiben a Közösségi Felhasználó saját akaratából törli a felhasználói fiókját, és előzőleg kiegészítő szolgáltatásért cserébe éves díj fizetését választotta, úgy a szolgáltatás fennmaradó időtartamára arányosan kiszámított díj visszaigénylését nem kérheti.

  1. A Be-novative jogellenes magatartás vagy a Platform mások jogait sértő használata miatt törli a Közösségi Felhasználó fiókját a Platformról Amennyiben a Közösségi Felhasználó fiókja a fent említett okok egyike miatt törlésre kerül, és előzőleg kiegészítő szolgáltatásért cserébe éves díj fizetését választotta, úgy a szolgáltatás fennmaradó időtartamára arányosan kiszámított díj visszaigénylését nem kérheti.

​13.2. Megrendelő

A Megrendelővel való jogviszony megszűnésének esetei:

  1. Határozatlan és határozott idejű szerződés - Rendes felmondás

Az Elektronikus Megrendelőlap formájában létrejött, határozatlan időre szóló szerződést bármelyik fél felmondhatja 30 napos határidővel, de legkevesebb a már megkezdett szolgáltatási időszak utolsó napjával. Az Elektronikus Megrendelőlap formájában létrejött, határozatlan időre szóló, éves gyakoriságú díjfizetési szerződést Megrendelő azzal a feltétellel mondhatja fel az egy év letelte előtt, hogy a fennmaradó, már megfizetett díjat nem követelheti vissza, a teljes, még felmondási határidőre szóló Licencidőszakra vonatkozó díj megfizetésére köteles.

Az Egyedi Megrendelői Szerződés minden esetben határozott időre, egy éves Licencidőszakra jön létre, amelyet Megrendelő azzal a feltétellel mondhat fel az egy év letelte előtt, hogy a fennmaradó, már megfizetett díjat nem követelheti vissza, továbbá, a teljes Licencidőszakra vonatkozó díj megfizetésére köteles.

  1. Azonnal hatályú felmondás

Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Be-novative a Szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, s a szerződésszegést a Megrendelő erre vonatkozó felszólításától számított 15 napon belül nem orvosolja.

Be-novative azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéseket, ha a Megrendelő a Szerződések rendelkezéseit súlyosan megsérti, és a szerződésszegést a Be-novative erre vonatkozó felszólításától számított 15 napon belül nem orvosolja.

A Be-novative külön felszólítás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéseket, ha utólagosan kiderül, hogy Megrendelő által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZFF rendelkezéseinek; ha Megrendelő a Be-novative-ot egyéb módon megtéveszti, illetve amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik.

Amennyiben a Be-novative szerződésszegése miatt a Megrendelő a Szerződéseket jogszerűen azonnali hatállyal felmondja, a Be-novative köteles visszafizetni a Licencidőszakból hátralevő időre eső Licencdíjat a Megrendelőnek. Amennyiben a Szerződéseket a Megrendelő szerződésszegésére tekintettel a Be-novative mondja fel azonnali hatállyal, a Megrendelő semmilyen díjvisszatérítésre, illetve kártérítésre nem tarthat igényt, s köteles megfizetni a Szerződésekből hátralevő időszakra eső Díjazást. Bármely fél jogosult a Szerződéseket azonnali hatállyal felmondani amennyiben a Szerződések teljesítését akadályozó vis maior körülmény 90 napon túl is fennáll.

Bármely fél jogosult a Szerződéseket azonnali hatállyal felmondani amennyiben a másik féllel szemben csődeljárás indul, vagy felszámolását, végelszámolását a bíróság jogerősen elrendeli.

A szerződés felmondása kizárólag írásban történhet.

​14. Vitás kérdések rendezése

Felhasználó esetleges panaszaival Be-novative-ot a customers@be-novative.com email címen keresheti.

A Be-novative törekszik a vitás helyzetek békés úton való rendezésére, ezért neki és Megrendelőnek, valamint Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen ÁSZFF és a Szerződések keretében létrejött jogviszony alatt merült fel. Minden, a Szerződések megkötése után felmerülő, a Szerződések teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

A Be-novative Zrt. működésére és a jelen ÁSZFF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozik.

A Be-novative Inc. működésére és a jelen ÁSZFF-ben nem szabályozott kérdésekre az Egyesült Amerikai Államok Kalifornia államában érvényes jog az irányadó.

Felek kijelentik, hogy amennyiben a jelen ÁSZFF-ben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, úgy az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

​15. Egyéb rendelkezések

Felek kötelezik magukat arra, hogy a jogviszony teljes időtartama alatt tevékenységüket a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával végzik, különös tekintettel a Szerződések aláírásakor hatályos alábbi törvényekre:

  1. Be-novative Zrt-vel jogviszonyban álló Felhasználók és Megrendelők:

    • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény
    • a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény.
  2. Be-novative Inc.-kel jogviszonyban álló Felhasználók és Megrendelők:

    • Kalifornia államban hatályban lévő, vonatkozó jogszabályok.

A Szerződésekkel kapcsolatos értesítéseket a felek írásban kötelesek közölni egymással. A felek írásbeli kommunikációként fogadják el az email útján történő értesítést is, amennyiben az az Szerződésekben rögzített kapcsolattartó személyeknek az Szerződésekben megjelölt email címei között történik.

A Be-novative jogosult a jelen ÁSZFF-et egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZFF egy példányát a Be-novative email útján megküldi a Megrendelőnek, valamint honlapján közzéteszi. Az ÁSZFF módosítással érintett rendelkezései a honlapon való közzétételtől számított 5. napon lépnek hatályba. Amennyiben a Megrendelő a módosított ÁSZFF-re nem tesz észrevételt annak kézhezvételétől számított 3 napon belül, a módosításokat elfogadottnak kell tekinteni., Amennyiben a Megrendelő vagy az Felhasználó – a Be-novative-hoz címzett írásbeli kifejezett nyilatkozatával – a tervezett módosítást 3 (három) napon belül nem fogadja el, úgy a Be-novative jogosult a felek közötti jogviszonyt egyoldalúan azonnali hatállyal megszüntetni, vagy a jogviszonyt az ÁSZFF módosítása előtti változatlan tartalommal hatályában fenntartani.

A Be-novative Alkalmazás folyamatos felhasználó-központú fejlesztése érdekében a Be-novative csapata arra ösztönzi a Megrendelőt és a Felhasználókat, hogy számára visszajelzést adjon a projekt eredményeiről, a szoftver felhasználásának szakmai és technológiai tapasztalatairól. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul, hogy nevét és logóját a Be-novative referenciacélból felhasználhassa, honlapján, kommunikációs anyagain megjelenítse. A Be-novative a Megrendelő neve és logója mellett a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulását követően jogosult megjeleníteni, hogy a Megrendelő a szolgáltatást milyen időszakban és hány Belső Egyéni Felhasználó részvételével vette igénybe, illetve jogosult feltüntetni – a Megrendelő üzleti érdekei sérelme nélkül – a Megrendelő által az Alkalmazás segítségével elért eredményeket.